ALGEMENE VOORWAARDEN STYX Advocaten

Algemeen en toepasselijkheid
1. STYX Advocaten (hierna ook: het kantoor) is een naar Nederlands recht opgerichte openbare maatschap, statutair gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen.

2. De openbare maatschap STYX Advocaten bestaat uit meerdere advocaten (hierna te noemen: de advocaat) die ieder voor eigen rekening een advocatenpraktijk uitoefenen. De maatschap bestaat uit navolgende bedrijven: Kloosterman Advocaten BV en Zevenboom Advocatuur BV.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere opdracht vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan de advocaten van het kantoor wordt gegeven door cliënt (hierna eveneens: opdrachtgever). Totstandkoming overeenkomst van opdracht en uitvoering.

4. De (voorkeurs)advocaat geldt tegenover de cliënt als opdrachtnemer. De advocaat behoudt zich echter het recht voor om de werkzaamheden over te dragen aan een andere advocaat – waarbij dan eveneens dezelfde afspraken gelden – indien dat wenselijk is in verband met specifieke kennis of werkdrukverdeling. Een en ander geschiedt altijd in overleg met de cliënt.

5. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten aanzien van iedere derde, die al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld en in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. De advocaat zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijze nodig is, tevoren overleggen met zijn/haar opdrachtgever en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

6. De advocaat zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken desgevraagd per gewone post retourneren en het dossier archiveren. De advocaat zal de gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 7 jaar na archivering vernietigen.

Privacyverklaring
7. STYX Advocaten respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). De privacyverklaring treft u aan op de website van STYX Advocaten. U wordt door middel van deze verklaring geïnformeerd over:
• welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
• voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw gegevens verwerken;
• hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
• met wie wij uw persoonsgegevens delen;
• hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
• de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
• ons gebruik van cookies;
• hoe u contact met ons op kunt nemen.
De voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring zijn van toepassing op de dienstverlening verleend door STYX Advocaten en in het bijzonder op de dienstverlening verleend door de afzonderlijke bedrijven

Honorarium en declaratie
8. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de advocaat zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle werkzaamheden op te schorten. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim.

9. Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens de advocaat na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 40,00 bedragen, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet Incassokosten 2012).
Aansprakelijkheid & geschillen.

10. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de advocaat afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

11. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de hierboven bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Rechtbank Noord-Holland. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien de advocaat als eisende partij optreedt, heeft hij/zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

Klachten
12. De advocaten van STYX Advocaten beschikken over een kantoorklachtenregeling alsook nemen zij deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Wanneer de advocaat er niet in slaagt een eventuele klacht over het kantoor of de dienstverlening met een opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

13. De cliënt kan zijn/haar klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de advocaat voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

14. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de interne afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter.

15. Deze algemene voorwaarden zijn enkel in de Nederlandse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

KvK 78198526

Disclaimer: De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan STYX Advocaten, tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. STYX Advocaten heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de site onvolledig is of onjuistheden bevat. STYX Advocaten aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. STYX Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door externe links beschikbaar zijn.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en hoor direct in heldere taal wat wij voor u kunnen betekenen.