Privacyverklaring
De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is belangrijk voor STYX Advocaten. STYX Advocaten verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze Privacyverklaring is aangepast per 25 mei 2018. STYX Advocaten kan deze Privacyverklaring eenzijdig aanpassen en updaten door deze pagina aan te passen. De datum van de laatste update staat hiervoor vermeld. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, stemt u in met deze verklaring. Wij verzoeken u vriendelijk om deze pagina met enige regelmaat te controleren. Indien er echter aanzienlijke wijzigingen in de Privacyverklaring zouden worden doorgevoerd, dan zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen.

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door STYX Advocaten worden verwerkt, met tussenkomst van haar website (www.styxadvocaten.nl), haar social media en haar nieuwsbrieven/alerts die per e-mail worden verzonden. Daarnaast is deze Privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die door STYX Advocaten worden verwerkt in en met betrekking tot haar zakelijke dossiers. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing indien u ons benadert, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie.

Op welke wijze vergaren wij uw persoonsgegevens?
STYX Advocaten vergaart uw persoonsgegevens op de volgende wijze:
• Doordat u direct met ons communiceert per e-mail, brief, fax of telefonisch, bijvoorbeeld ingeval u vragen hebt over onze online faciliteiten (website), maar ook indien u een kwestie bij ons wilt onderbrengen;
• Doordat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;
• Doordat u zich aanmeldt voor een (extern of inhouse) seminar, congres of evenement;
• Doordat u (of een derde ten behoeve van u) op andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten, door informatie te verstrekken via onze website, door ons van uw business card te voorzien of door bij ons te solliciteren. Hieronder kunnen ook bijzondere persoonsgegevens vallen;
• Doordat wij persoonsgegevens via andere bronnen verzamelen, zoals door middel van het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel of een buitenlands equivalent daarvan, het kadaster, insolventieregister of andere openbare bronnen, of door middel van andere partijen, zoals via wederpartijen en adviseurs e.d.;
• Door analyse van onze technische tools en diensten, inclusief onze website en LinkedIn-pagina.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
STYX Advocaten, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt STYX Advocaten uw persoonsgegevens?
Dossier
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om u daadwerkelijk te kunnen adviseren en bijstaan en is derhalve noodzakelijk in het kader van de juridische dienstverlening.
Indien u of uw bedrijf/organisatie cliënte is bij ons kantoor, is STYX Advocaten wettelijk verplicht om bepaalde informatie over u te verwerken. STYX Advocaten dient bijvoorbeeld te allen tijde te identificeren wie haar cliënten zijn (art. 1, lid c en d, Wwft). STYX Advocaten verzamelt derhalve ook persoonsgegevens om aan de juridische en regulatory vereisten te kunnen voldoen. Daarnaast verwerkt STYX Advocaten persoonsgegevens om met u in contact te kunnen komen.
In de bovengenoemde situaties verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, geslacht, titel, functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de naam van het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkzaam bent, de rechtsverhouding tot anderen, adresgegevens en de overige gegevens die u aan ons verstrekt. Ook kunnen er dieetwensen en toegangsbenodigdheden worden geregistreerd in het kader van het bijwonen van vergaderingen. Voorts verwerken wij financiële gegevens, bijvoorbeeld in het kader van betaling voor onze dienstverlening.
Indien de wet dat vereist verwerken wij ook een kopie van uw paspoort. Wij delen voormelde persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of u ons daartoe de opdracht geeft. STYX Advocaten bewaart uw persoonsgegevens tot uiterlijk 7 jaren na afronding en beëindiging van het dossier.
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat, tot het moment van opdrachtbevestiging, er nog geen sprake is van enig verschoningsrecht. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons geen vertrouwelijke informatie te sturen, totdat wij hebben bevestigd dat wij voor u optreden.

Marketing en Business Development activiteiten
Indien u zich inschrijft voor de ontvangst van een nieuwsbrief of een bepaald evenement of ons een e-mail of sollicitatie stuurt, dan verwerken wij uw gegevens in het kader van die nieuwsbrief, het evenement, de e-mail of sollicitatie. Wij kunnen u ook nieuwsbrieven, publicaties of uitnodigingen sturen op ons eigen initiatief. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens in het kader van wettelijke verplichtingen of, waar relevant, in het kader van onze dienstverlening. In het onderstaande worden onze verwerkingen van persoonsgegevens nader toegelicht.

Mailing
STYX Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te (onder)houden. Wij informeren onze cliënten onder meer via onder meer nieuwsbrieven, publicaties en cliëntalerts over de nieuwste ontwikkelingen binnen de rechtsgebieden waarover wij adviseren. Ook informeren wij u, indien u dat wenst, over cursussen, seminars en congressen die wij extern en inhouse verzorgen, jubilea en andere kantoorgerelateerde aangelegenheden waarvan wij menen dat die interessant kunnen zijn voor u. Daarnaast verwerken wij statistieken met het oog op het verbeteren van onze (juridische en technologische) diensten en de daarop gerichte marketingactiviteiten.
Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt, of – indien u dit concreet heeft aangegeven – gedurende de periode waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Social media
STYX Advocaten zal mogelijk ook gebruik maken van Linked In, Twitter en/of Facebook en/ of andere social media.
Indien u zich dan aanmeldt bij onze LinkedIn-, Twitter- of Facebook-pagina, verwerken wij de volgende gegevens van u: uw voor- en achternaam, titel, functie, uw contactgegevens zoals e-mailadres en social media pagina, het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, de artikelen die wij plaatsen en die u interessant vindt.
Wees u zich ervan bewust dat, indien u ervoor kiest om zich te abonneren op onze LinkedIn-, Twitter- of Facebook-pagina, dat als zodanig zichtbaar is voor andere gebruikers van de desbetreffende social media. Datzelfde geldt, indien u ervoor kiest om een bijdrage van onze pagina te delen via social media.
Onderhavige Privacyverklaring is niet van toepassing op voormelde gegevensverwerkingen. Indien u meer te weten wilt komen over de privacybeschermende maatregelen door deze derde partijen, dient u de desbetreffende privacyverklaring bij die derde partijen op te vragen.
Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt, of – indien u dit concreet heeft aangegeven – gedurende de periode waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of aanpassen.

Website
Via onze website verwerken wij uw persoonsgegevens voor technische en functionele analyses van de website met het oog op het genereren van statistieken en om onze website te analyseren en/of te verbeteren. De persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt zijn: gegevens omtrent het apparaat waarmee u onze website bezoekt, waaronder IP-adressen en gegevens omtrent uw bezoek aan onze website, waaronder begrepen de pagina’s die bezoekers aanklikken. Voormelde gegevens worden verwerkt in statistieken inzake: de functionaliteit (is de pagina goed vindbaar?), foutmeldingen (zijn er webpagina’s die niet goed opstarten?) en de relevantie (is de webpagina nog relevant?). De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen, verwerken wij gedurende 2 maanden. De gegevens zullen ook worden gebruikt om onze diensten te promoten.

Cookies
STYX Advocaten maakt gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een kleine tekst file die via een web browser op uw computer wordt geïnstalleerd. Wij gebruiken cookies om te communiceren over het internet en/of in het kader van dienstverlening.
U kunt cookies weigeren door de settings van uw web browser aan te passen. Wij wijzen u er op dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de website. Door het gebruik van de website voort te zetten zonder uw settings aan te passen, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Juridische grondslagen voor het verzamelen van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van één of meer van de volgende juridische grondslagen:
• Uitoefening van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot het verrichten van juridische dienstverlening;
• Voor het vaststellen, uitoefenen, verweren tegen juridische vorderingen of procedures;
• Compliance met een wettelijke of regulatory verplichting;
Gerechtvaardigd belang;
• Uw toestemming.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze juridische ondersteuning. Onze juridische ondersteuning helpt ons namelijk bij de verzending van nieuwsbrieven, publicaties, alerts en uitnodigingen en het plaatsen van actualiteiten, juridische ontwikkelingen en blogs op onze webpagina en social media-pagina’s. Voor zover nodig, bijvoorbeeld indien u zich heeft geabonneerd voor de ontvangst van sectorspecifieke informatie, worden uw persoonsgegevens gedeeld met de betreffende advocaten.
In bepaalde omstandigheden zullen persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot derden die relevant zijn voor de verlenen van de juridische dienstverlening, zoals gerechtelijke instanties, deurwaarders, vertalers, accountants, arbiters, dataroom-providers, wederpartijen en overheidsinstanties. Ook zullen wij persoonsgegevens delen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast zullen wij mogelijk persoonsgegevens delen met derden die betrokken zijn bij de organisatie of hosten van een evenement of seminar.
STYX Advocaten verkoopt uw persoonsgegevens niet door.

Hoe om te gaan met links naar andere websites en social media?
In enkele gevallen verwijst STYX Advocaten naar (webpagina’s van) derde partijen. Ondanks dat wij de derde partijen zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door (middel van deze webpagina’s van) deze derde partijen. Deze Privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op die websites.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd?
De verwerking van uw persoonsgegevens door STYX Advocaten vindt plaats onder strikte vertrouwelijkheid. STYX Advocaten heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen. Zo worden uw persoonsgegevens op beveiligde, Nederlandse servers opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij diverse digitale beveiligingstechnologieën, zoals: encryptie, firewalls en beveiligde servers om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongeautoriseerd worden verwerkt.
Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol; de inhoud van onderhavige Privacyverklaring; de noodzaak van het verkrijgen van toestemming bij verzending van nieuwsbrieven en informatie met betrekking tot andere marketingdoeleinden; en de noodzaak om hun wachtwoorden en / of devices voortdurend te beschermen.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:
• Het recht op inzage. U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor u geen recht op inzage heeft;
• Het recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch uw gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
• Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;
• Het recht op data-portabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat u het recht heeft om de data over te hevelen naar een andere verantwoordelijke;
• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
• Het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);
• Het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wederom geldt dat onder bepaalde omstandigheden, wij gerechtigd zijn om de verwerking van uw data voor te zetten, vooral indien de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Tot wie kunt u zich wenden in geval van vragen of verzoeken?
Indien u vragen, verzoeken of klachten heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich te allen tijde richten tot STYX Advocaten door een e-mail te sturen naar bart@styxadvocaten.nl

KvK 78198526

Disclaimer: De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan STYX Advocaten, tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. STYX Advocaten heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de site onvolledig is of onjuistheden bevat. STYX Advocaten aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. STYX Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door externe links beschikbaar zijn.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en hoor direct in heldere taal wat wij voor u kunnen betekenen.