Klachtenregeling

Artikel 1 – Begripsbepalingen
1.1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
• klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
• klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 – Toepassingsbereik
2.1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen STYX Advocaten en de cliënt.
2.2. Iedere advocaat van STYX Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 – Doelstellingen
3.1. Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlening
4.1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt door publicatie op de website van STYX Advocaten. De algemene voorwaarden maken eveneens melding van de kantoorklachtenregeling.
4.2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure
5.1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. J. Zevenboom, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
5.2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
5.3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
5.4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5.5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel van de klacht.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
6.1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
6.2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden
7.1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
7.2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
7.3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 – Klachtregistratie
8.1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
8.2. Eenmaal per jaar analyseert de klachtenfunctionaris de klachten.
8.3. Indien nodig doet de klachtenfunctionaris voorstellen om de dienstverlening te verbeteren.

KvK 78198526

Disclaimer: De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan STYX Advocaten, tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. STYX Advocaten heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de site onvolledig is of onjuistheden bevat. STYX Advocaten aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. STYX Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door externe links beschikbaar zijn.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en hoor direct in heldere taal wat wij voor u kunnen betekenen.